Inhoud
Gebruiksvoorwaarden

Terms of use

Nutzungsbedingungen

Gebruiksvoorwaarden

De informatie die wordt aangeboden op deze site
is met zorg samengesteld en mag uitsluitend voor
persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden
gebruikt. De teksten en het beeldmateriaal op deze site,
mogen zonder schriftelijke toestemming van Hans Homburg
niet worden gebruikt of gedistribueerd.

AFWIJZING AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
Hans Homburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of mogelijke nalatigheid ten aanzien van de inhoud of diensten die in deze site worden genoemd. Verwijzingen naar andere sites worden als zodanig verstrekt, zonder garantie van welke aard ook. Het gebruik van informatie via of van deze site vindt plaats op basis van uw eigen beslissing en toestemming en voor uw eigen risico, zodat uitsluitend u als gebruiker aansprakelijk bent voor eventuele schade, in elke denkbare vorm, die het gevolg is van het verkrijgen, interpreteren en het gebruiken van de aangeboden informatie.

ONDERDELEN
De overname van onderdelen vindt plaats tussen natuurlijke personen en kan niet worden aangemerkt als een consumentenkoop. De onderdelen zijn van goede kwaliteit en verkeren in: recente nieuwstaat, origineel oud of zijn gereviseerd.
Hans Homburg aanvaardt geen aansprakelijkheid in relatie tot eventuele gevolgen na de overname van onderdelen en geeft geen garantie op de door u overgenomen auto-onderdelen. Onderdelen worden na overname niet teruggenomen, tenzij dit vooraf is afgesproken.

Op verzoek worden de onderdelen aan u verzonden; alle risico's tijdens de verzending zijn voor de nieuwe eigenaar / ontvanger. Verzendkosten (verpakking en porto) worden apart in rekening gebracht (standaard verzending met Track & Trace of aangetekend en/of verzekeringservice) boven de prijs van het onderdeel of de onderdelen zoals (in de lijsten) is weergegeven.

ONTWERP en TECHNIEK
Deze website is gemaakt door Hans Homburg met
Apple iMac / MacBook Pro | Adobe Dreamweaver / Photoshop / Illustrator

Terms of use

USE
The information which is offered on this site has been composed with care.
The information can be used exclusively for personal, non-commercial aims. The texts and the picture material on this site may not distributed without written permission of Hans Homburg.

NONSUIT LIABILITY AND GUARANTEE
Hans Homburg accepts no liability for errors or failure with respect to the contents or services which are called in this site. References to other sites are as such supplied, without guarantee of whatever nature. The use of information by means of or of this site takes place on the basis of your own decision and authorisation and for your own risk, so that exclusively you as user are responsible for possible damage, in each conceivable form, which is the consequence of obtaining, interprets and using the offered information.

COMPONENTS
The adoption of car parts takes place between natural persons and cannot be commented as a consumer buy. The car parts are of good quality and find oneself in: recent new, originally old or have been overhauled. Hans Homburg accept no liability in relation to any possible problem after the adoption of car parts and give no guarantee on car parts taken over.

The items will be sent to you upon request; during shipment, all risks arefor the new owner / receiver. Shipping (postage and packaging) are charged separately (standard delivery including Track & Trace or registered mail and / or insurance services) over the price of the component or components as shown in the tables.

Nutzungsbedingungen

GEBRAUCH
Die Informationen, die auf dieser Site angeboten wird, haben mit Obacht bestanden. Die Informationen können für die persönlichen, nicht gewerblichen Ziele ausschließlich verwendet werden. Die Texte und das Abbildung Material auf dieser Site können nicht verteilt ohne schriftliche Erlaubnis von Hans Homburg.

RÜCKNAHME- DER KLAGEVERBINDLICHKEIT UND GARANTIE
Hans Homburg nimmt keine Verbindlichkeit für Fehler oder Ausfall in Bezug auf den Inhalt oder die Dienstleistungen an, die in dieser Site benannt werden. Referenzen auf anderen Sites sind als angegebener solcher, ohne Garantie. Der Gebrauch von Informationen mittels dieser Site findet auf der Grundlage von Ihre eigene Entscheidung statt und Ermächtigung und für Ihre eigene Gefahr, damit ausschließlich Sie, für mögliche Beschädigung, in jeder denkbaren Form verantwortlich sind.

AUTOTEILE
Die Annahme der Autoteile findet zwischen natürlichen Personen statt und kann nicht als Verbraucherkauf kommentiert werden. Die Autoteile sind von der guten Qualität und finden sich in: neu, ursprünglich alte oder sind überholt worden.
Hans Homburg nehme keine Verbindlichkeit in bezug auf ein jedes mögliches Problem nach der Annahme der Autoteile an und geben keine Garantie auf den übernommenen Autoteilen.

Die Autoteile werden Ihnen auf Anfrage zugesandt werden; während des Transports, sind alle Risikos für den neuen Besitzer / Empfänger. Versand (Porto und Verpackung) werden separat (Standard senden mit Track & Trace oder per Einschreiben und / oder Versicherungsdienstleistungen) über den Preis der in den Tabellen angegebenen Komponente oder Komponenten berechnet.